PQStat.plsg_main_de

Test kolejności par Wilcoxona

Polecenie:    

Statystyka
Testy nieparametryczne (kat. uporządkowane)
Wilcoxon (kolejności par)

Wilcoxon 2 grupy zależne

Test kolejności par Wilcoxona (Wilcoxon (1945,1949)) stosuje sie w sytuacji gdy pomiarów badanej zmiennej dokonujemy dwukrotnie w różnych warunkach. Jest on rozszerzeniem na dwie zależne próby testu rangowanych znaków Wilcoxona (przeznaczonego dla jednej próby). Interesuje nas różnica pomiędzy parami pomiarów (di = x1i - x2i). Różnica ta wykorzystywana jest do weryfikacji hipotezy o tym, że mediana dla niej (dla różnicy) w badanej populacji wynosi 0.

Podstawowe warunki stosowania:
  • pomiar na skali porządkowej (interwałowej),
  • model zależny.

Hipotezy:

  • wz_h0 : mediana różnic par pomiarów di w populacji wynosi 0,
  • wz_h1 : mediana różnic par pomiarów di w populacji jest różna od 0.

Uwaga! Poprawkę na ciągłość testu Wilcoxona (Marascuilo and McSweeney (1977)) stosujemy by zapewnić możliwość przyjmowania przez statystykę testową wszystkich wartości liczb rzeczywistych zgodnie z założeniem rozkładu normalnego.

Wyznaczoną na podstawie statystyki testowej wartość p porównujemy z poziomem istotności α:
  • jeżeli p ≤α ⇒ odrzucamy H0 przyjmując H1,
  • jeżeli p >α ⇒ nie ma podstaw odrzucić H0.
Przykład (plik PL_ból.pqs) -> Zobacz film

Pobrano próbę 22 pacjentów cierpiących na raka. Badano u nich poziom odczuwanego bólu (na skali od 1 do 10, gdzie 1 to brak bólu a 10 to ból największy). Badanie to powtórzono po miesiącu stosowania kuracji nowym lekiem mającym obniżyć poziom odczuwanego bólu. Otrzymano następujące wyniki: (przed, po): (2, 2) (2, 3) (3, 1) (3,1) (3, 2) (3, 2) (3, 3) (4, 1) (4, 3) (4, 4) (5, 1) (5, 1) (5, 2) (5, 4) (5, 4) (6, 1) (6, 3) (7, 2) (7, 4) (7, 4) (8, 1) (8, 3).
Chcemy sprawdzić, czy zastosowana kuracja ma wpływ na poziom odczuwanego bólu w populacji z której pochodzi próba.

Hipotezy:
H0 : w badanej populacji mediana różnic pomiędzy poziomem bólu przed i po miesiącu kuracji wynosi 0,
H1 : w badanej populacji mediana różnic pomiędzy poziomem bólu przed i po miesiącu kuracji jest różna od 0.

raport_wilcoxon_2_gr

wykres_wilcoxon_2_gr

Porównując wartość p = 0.0001 testu Wilcoxona opartego o statystykę T z poziomem istotności α = 0.05 stwierdzamy, że istnieje ważna statystycznie różnica w poziomie odczuwanego bólu pomiędzy dwoma badaniami. Różnica te polega na tym, że poziom bólu spadł (suma rang ujemnych jest znacznie większa niż suma rang dodatnich). Taką samą decyzję podjęlibyśmy również na podstawie wartości p = 0.00021 lub p = 0.00023 testu Wilcoxona opartego o statystykę Z lub Z z poprawką na ciągłość.

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2018 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.