PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaPolityka prywatności / Regulamin

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej oprogramowanie komputerowe w formie licencji, których sprzedawca jest wyłącznym dystrybutorem.
 • Oferowane oprogramowanie jest licencjonowane przez jego producenta (PQStat Software). Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego programu.
 • Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (wyjątek stanowi zakup dla instytucji). Po dokonaniu płatności klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie wersji pełnej oprogramowania wraz z instrukcją dotyczącą pobrania i aktywacji.

Zamówienie

 • Wymagania techniczne do korzystania z zamówienia drogą elektroniczną są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 • Złożenie zamówienia następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej pqstat.pl.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 • Jeżeli klient wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Rozpocznij płatność”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy przelewy24, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 15 minut od czasu poprawnej autoryzacji transakcji.
 • Jeżeli klient wybrał płatność przedpłaty na podstawie faktury Pro Forma - klient otrzyma fakturę Pro Forma na adres podany w zamówieniu, realizacja zamówienia rozpocznie się w ciągu 24 godzin od czasu poprawnego zaksięgowania zapłaty na koncie sprzedawcy. Numer konta bankowego: mBank S.A.: 71 1140 2017 0000 4602 1146 9329
 • Płatności Online realizowane są poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Oraz PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

Odstąpienie od umowy/Reklamacje

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, informując sprzedawcę: PQStat Software, ul. Grunwaldzka 591B/2, 62-064 Plewiska, fax. +48 61 641 90 88 , e-mail: info@pqstat.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca otrzymał oświadczenie klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 • W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez sprzedawcę anulowane, a klient jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania i dezaktywacji oprogramowania.
 • Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: info@pqstat.pl, faksem na numer +48 61 641 90 88 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres PQStat Software, ul. Grunwaldzka 591B/2, 62-064 Plewiska.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

Pliki Cookies

 • Dla Państwa wygody strona pqstat.pl, zwana dalej portalem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 • Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
 • W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 • Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 • Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Dane osobowe

 • Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest PQStat Software z siedzibą w 62-064 Plewiska ul. Grunwaldzka 591B/2.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • w celu obsługi zgłoszeń, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  • w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
  • wysyłka wiadomości e-mail informujących o aktulaizacji oprogramowania
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw
 • Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 • Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 • Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 • Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 • Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Uprawnienia użytkownika

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


 • Firma PQStat Software Tomasz Więckowski, administrator strony pqstat.pl nie udostępnia w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony pqstat.pl
 • Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie pqstat.pl jest regulowana osobnymi postanowieniami innych stron.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z oferowanego oprogramowania. PQStat nie zawiera wirusów, adware, spyware i innych technologii złośliwego oprogramowania bądź wyświetlania reklam. W tym celu PQStat przed każdą publikacją jest skanowany programami antywirusowymi oraz jest podpisany cyfrowo za pomocą certyfikatu Microsoft Authenticode aby zapewnić integralność i autentyczność.
 • W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt : e-mail: info@pqstat.pl

Licencja oprogramowania PQStat : Licencja

PQStat Software Tomasz Więckowski
ul. Grunwaldzka 591/B2
62-064 Plewiska

e-mail: info@pqstat.pl
tel: +48 661 280 640
fax: +48 61 641 90 88

NIP: 666-101-63-20
REGON: 301380337

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2020 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.