PQStat.plsg_main_de

Zmiany wersji 1.0.2 - 1.6.6


Data dodania
Wersja
Zmiany
07-12-2018
1.6.6 (build 280)
 
Poprawka dotycząca precyzji obliczeń współczynników dla analiz regresji wielorakiej/logistycznej (większa możliwość obliczenia wskaźnika uwarunkowania)
Poprawka dotycząca czytelności opisów tworzenia interakcji zmiennych analiz regresji
24-10-2018
1.6.6 (build 272)
 
Poprawka dotycząca zapisu do pliku części danych dla meta-analiza - podsumowanie dla wersji 32bit
Poprawka dotycząca rysowania wykresu ramka-wąsy gdy wszystkie wartości składowych ramki pokrywają się (specyficzne wartości)
24-10-2018
1.6.6 (build 264)
 
Poprawka dotycząca tworzenia wykresów dla tabel liczności z uwzględnieniem braków danych
Poprawka dotycząca przesunięcia kolejnych modeli w widoku raportu dla analizy porównania modeli regresji logistycznej
15-09-2018
1.6.6 (build 246)
 
Dodano możliwość usunięcia wszystkich zakładek dla menu Ulubione
Optymalizacja usuwania wielu raportów
Poprawka analizy regresji logistycznej oraz regresji liniowej dla wielu raportów przy jednoczesnym wyborze zmiennych fikcyjnych
Dodano możliwość sprawdzenia wartości zduplikowanych dla inspekcji zmiennej
Dodano MAE,MPE,MAPE (średni błąd bezwzględny,średni błąd procentowy,średni bezwzględny błąd procentowy) dla regresji wielorakiej
04-07-2018
1.6.6 (build 204)
 
Poprawiono złą pozycję części etykiet dla wykresow ramka-wąsy podczas ręcznego ustawiania szerokości ramki
17-06-2018
1.6.6 (build 202)
 
1Zmieniono metodę wyznaczania błędu SE dla krzywej ROC w analizie regresji logistycznej (DeLong)
Dodano mozliwość ustawienia etykiet/wartości dla wykresów ramka-wąsy
Poprawiono opisy legendy wykresu analizy Friedmana w przypadku wykonania obu wykresów (średnia/mediana)
Poprawiono losowy błąd podczas usuwania większej liczby raportów poprzez jednoczesne zaznaczenie
29-05-2018
1.6.6 (build 188)
 
Poprawiono brak zapisu ustawień pola podsumowania wykresu leśnego do pliku
Dodano ograniczenia przedziału ufności dla proporcji+AUC meta-analizy podsumowania
06-04-2018
1.6.6 (build 186)
 
Poprawiono błąd podczas zmiany języka programu dla wersji 32-bit
28-03-2018
1.6.6 (build 184)
 
Poprawiono brak mozliwości wyliczenia wartości SE "przygotowania danych meta-analizy" dla badania jednej proporcji
21-03-2018
1.6.6 (build 182)
 
Poprawiono obsługę aktywacji/wyświetlenia arkusza podczas interakcji kopiowania z relacją
Dodano wykres Q-Q dla regresji logistycznej oraz wielorakiej
Dodano przedział ufności/predykcji dla wykresu analizu Pearsona
Poprawiono błąd generowania punktow z map kształtow powyzej 100 poprzez funkcję formuły
05-03-2018
1.6.6 (build 178)
 
Poprawiono błąd sprawdzania wartości przygotowania danych Meta-analizy dla Róznica SE Wspołczynnik
Poprawiono błąd wykonania obliczeń predykcji dla zmiennych fikcyjnych i interakcji
Poprawiono złe działanie klawisza skrótu "V" wewnątrz komórek akrusza
13-02-2018
1.6.6 (build 164)
 
Poprawiono losowy brak mozliwości edycji wykresów ramka-wąsy przy ręcznej aktualizacji
07-02-2018
1.6.6 (build 162)
 
Dodano możliwość ustawienia wygładzenia i czułości wykresów funkcji
Dodano możliwość ustawienia wielu serii dla wykresów ramka-wąsy (dane surowe/uśrednione)
Zmieniono - połączenie analiz Chi^2 oraz Fisher 2x2 w jedną analizę
Dodano warunek Cochrana dla analizy CHi^2/Fisher 2x2
Dodano możliwość tworzenia podzbiorów zmiennych arkusza (zestawy zmiennych - możliwość pracy tylko na wybranych zmiennych)
Dodano możliwość łączenia raportów danej analizy w jeden (wielokronte analizy z wynikami w jednym raporcie)
Dodano funckję przeciągnij i upuść w drzewie nawigacji dla raportów (przenoszenie raportów)
Dodano możliwość dezaktywacji licencji PQStat poprzez program PQGen (w przypadku wymiany komputera można przenieść licencję samodzielnie)
Znacznie przyspieszono działanie wykonywania analiz wielokrotnych
Dodano oś czasu dla plików map (przygotowanie zbioru danych do analiz czasowo-przestrzennych)
Zmiana działania ustalania szerokości kolumn arkusza - szerokość zero oznacza ukrycie danej zmiennej w aktualnym zestawie zmiennych
Dodano możliwość ustawienia domyśnej wielkości wykresów generowanych w raportach (Ustawienia programu)
Dodano możliwość ustawienia sposobu sortowania tabel kontynkencji w analizach (Ustawienia programu)
Dodano możliwość utworzenia pustej macierzy danych
Dodano możliwość ustawienia opisów tabel kontyngencj w analizach (w przypadku danych w postaci tabel)
Zmieniono wykresy dla analiz Mantel-Haenszel i Regresja logistyczna - skala logarytmiczna
Dodano możliwość ustawienia większej notatki, style tekstu dla notatek raportów
Dodano metodę przeciągnij i upuść w oknie sortowania zmiennych
Dodano zapis poprzednio ustawionych opcji dla grup Regresja logistyczna, ROC, Analiza przeżycia
Poprawiono osadzenie wykresow podczas eksportu do programu MS. Excel (obraz wykresu jako obiekt osadzony zamiast link)
Statystyki Opisowe dla analiz wielokrotnych - dodano wykresy przy analizie wielokrotnej z jednym raportem
Regresja logistyczna - jednoczynnikowa, wieloczynnikowa
12-12-2017
1.6.4 (build 128) 
Poprawiono błąd rysowania przedziałow ufności/predykcji wielu zmiennych dla regresji wielorakiej
14-09-2017
1.6.4 (build 120) 
Poprawiono błąd eksportu arkusza do pliku DBF bez ustawionego formatu zmiennych
Zmieniono sposob eksportu wykresow raportu do programu MS Word dla wersji 2013 i wyzszej (osadź łącza)
Poprawiono obsługę błędu funkcji naturalnego podziału Jenksa
Dodano funkcję mozliwosci powielenia arkusza
Dodano mozliwość wyszukiwania/zamiany tylko w nazwach zmiennych
24-07-2017
1.6.4 (build 114) 
Poprawka - zła obsługa wysokich wartości DPI (wsp. skalowania > 175%) systemu Windows 10
Dodano możliwość konwersji liczb na format daty dla opisów osi wykresu
Poprawka - dotyczy importu danych shp/dbf z różną ilością danych shp<>dbf
Zmiana domyślnej opcji analizy przestrzennej CutL dla korekty wielokrotnych porównań
30-06-2017
1.6.4 (build 112) 
Poprawka - błąd tworzenia wykresu testu normalności bez dopasowania funkcji
Dodano przedział ufności/predykcji dla regresji wielorakiej wykresu wartości obserwowane/niezalezne
31-05-2017
1.6.4 (build 110) 
Poprawka - opis osi Y wykresu analizy Mann-Whitney
02-05-2017
1.6.4 (build 102) 
Poprawka - Statystyki opisowe - błąd wykonania wielokrotnego wielu zmiennych wielu grup w przypadku braku danych grupy
Zmiana opisów logarytmów analizy: Meta Regresja
Dodano pozycję "Braki danych" dla raportów równiez z wartością zero dla części analiz
Poprawka - błąd kopiowania raportu do schowka systemowego (Windows 10)
18-03-2017
1.6.4 (build 060) 
Poprawka - błąd odczytu pliku kształtów SHP typ PolygonZ
12-03-2017
1.6.4 (build 055) 
Meta-analiza przygotowanie danych
Meta-analiza podsumowanie - efekt stały/zmienny,heterogeniczność,wrażliwość,asymetria,MA skumulowana, Wykres leśny-lejkowy-słupkowy (wrażliwości.skumulowany)
Meta-analiza porównanie grup - efekt stały/zmienny (wspólne/oddzielne T2), wspólne podsumowanie grup, porównanie ANOVA, wykres
Meta-regresja - efekt stały/zmienny (Interakcje,Zmienne fikcyjne) + kodowanie efektów, wykres
Raport tabeli - tabele liczności, procent wiersza, procent kolumny, procent sumy, liczności oczekiwane i zestawy wykresów kolumnowych, możliwość jednego raportu dla wielu tabel
Zwiększono ilość możliwych raportów/arkuszy (2048)
Poprawka - dodano opis osi Y wykresu analizy Mann-Whitney
29-01-2017
1.6.2 (build 905) 
Poprawka dotycząca przerwy wykonywania wielokrotnego analiz ze zmienną zawierającą błędy
Zamiana sortowania tabel wynikowych testu - Wiarygodność diagnostyczna
Dodano wartości procentowe wiersza/kolumny dla : Wiarygodność diagnostyczna,Kappa-Cohena,Bowker-McNemar
Dodano mozliwość selektywnego usuwania zaznaczeń w arkuszu danych
Dodano mozliwość wielokrotnych wykonywań analiz dla : C-Pearson,V-Cramer,Chi,Fisher,Kappa-Cohen,Q-Yulea, Phi,Bowker-McNemar,Wiarygodnosc Diagnostyczna,Kappa-Fleissa
Korekta podpisu liczności kompletne/uciete COX
10-10-2016
1.6.2 (build 900) 
Dodano możliwość grupowania raportów w postaci zestawów.
Wklej specjalnie (duplikaty na kolumny)
Poprawka aktywacji okna zmiennej warstwy dla porównania grup analizy przeżycia
21-12-2015
1.6.2 (build 236) 
Menu wstążkowe i możliwoć własnej organizacji menu w postaci menu "Ulubione".
Analizy skupień: hierarchiczna oraz k-średich.
Rozbudowano analizę zgodności o:
   - Kappę ważoną - jako opcję w Kappa Cohena,
   - Kappę Fleissa,
   - współczynnik ICC w modelu I,
   - współczynnik ICC w modelu II badający bezwzględną zgodność,
   - współczynnik ICC w modelu II badający spójność,
   - wykres Blanda-Altmana w menu wykresy z możliwością powtarznych pomiarów.
Rozbudowano analizę normalności rozkładu:
   - test Shapiro-Wilka,
   - test D'Agostino-Pearson (w tym test skośności i kurtozy),
   - wykres Q-Q rozkładu normalnego.
Dodano symulację próbkowania - jako metodę generowania danych z rozkładu wielomianowego.
Rozbudowano metody wygładzania przestrzennego min. o empiryczne wygładzania Bayesa.
Wprowadzono eksperymentalną wersję metody wyszujującej klastery przestrzenne - CutLine.
Opcja dotycząca kurtozy g2, b2 Pearsona
Zliczanie % kolumny + wiersza dla testów kontyngencji
Wklej specjalnie (zamiana spacji na znak nowego wiersza/kolumny)
Optymalizacja funkcji generowania tabel kontyngencji
Statystyki opisowe - wiele zmiennych jeden raport
Możliwość dodania wartości niewystępujących dla tabel liczności + wykres
Dodano elipsę jako otoczka wykresów
03-01-2015
1.6.0 (build 428) 
Wykresy - Dodanie orientacji/obrót opisów osi X,Y
Wykresy - Możliwość edycji elementów legendy
Wykresy - Możliwość ustawienia koloru czcionki legendy
Przykłady zdalnego zbioru danych, również CODGiK państwowego rejestru granic
Kalkulator - możliwość obliczeń dla rzeczywistych wartości stopni swobody F Fishera
Zmiana procedury generowania danych, nowy wygląd, generowanie w podglądzie
Dodanie formatów dla zmiennych - dni tygodnia, miesiące
Możliwość ustalenia etykiet dla zmiennych
Możliwość ustalenia etykiet dla wartości
Możliwość ustalenia kodów (wartości zamiennych) dla wartości
Możliwość wyświetlania etykiet wartości/zmiennych na raportach/wykresach i opcjach testów
Możliwość importu plików SPSS (sav) - wymagany dodatek IBM SPSS IO
Regresja wieloraka + porównanie - dodanie interakcji,zm. fikcyjnych i kodowania efektów
Regresja logistyczna + porównanie - dodanie interakcji,zm. fikcyjnych i kodowania efektów
Usunięcie funkcji eksportu raportu XML
Test chi-kwadrat wariancji pojedynczej próby
Jądrowy estymator gęstości 1D (Wykresy)
Jądrowy estymator gęstości 2D (Wykres 3D przy użyciu GnuPlot)
Jądrowy estymator gęstości 3D
Metoda Kwadratów
Test Hotellinga T-kwadrat dla pojedynczej próby
Test Hotellinga T-kwadrat dla grup zależnych
Test Hotellinga T-kwadrat dla grup niezależnych
Poprawka dot. aktywacji licencji w systemach windows 64-bitowych zawierających polskie znaki narodowe w nazwie użytkownika
ANOVA Friedmana dodano test Durbin/Skillings-Mack
ANOVA Friedmana dodano test Page dla trendu
ANOVA Friedmana dodano test Post-Hoc -Dunn Bonferroni,Dunn Sidak,Dunn nieskorygowany,Conover Inman
ANOVA Kruskala-Wallisa, dodano test Post-Hoc -Dunn Bonferroni,Dunn Sidak,Dunn nieskorygowany,Conover Inman
ANOVA Kruskala-Wallisa, dodano Test trendu Jonckheere-Terpstra
ANOVA dla grup zależnych, Manova, Sprawdzanie sferyczności, Korekta F, Kontrasty dla trendu
MANOVA
Korekta wielokrotnych porównań Bonferroni,Bonferroni-Holm,Bonferroni-Hochberg,Sidak,Sidak-Holm,Sidak-Hochberg,Benjamini-Hochberg
Dodanie możliwości zmiany szerokości kolumn raportów
Ustawienia - możliwość zachowania ustawień głównego okna programu
Ustawienia - możliwość wyświetlania etykiet na listach wyboru zmiennych
Ustawienia - możliwość ustawienia domyślnego działania podwójnego kliknięcia nagłówka kolumny
Ustawienia - raport - możliwość opisu wartości zmiennych poprzez etykiety
18-06-2014
1.4.8 (build 322) 
poprawa wyboru zmiennych fikcyjnych w powiązanych interakcjach dla analizy przeżycia - regresja PH COX'a
poprawa braku możliwosci wypełnienia z zapisanego zaznaczenia dla tabel kontyngencji
obsługa błędu wyboru nieistniejących zmiennych dla wykresu analizy ICC
18-02-2014
1.4.8 (build 224) 
poprawa działania analizy ICC (brak możliwosci powtórnego wykonania analizy z opcją wykresów)
poprawa działania funkcji map2 (tworzenie mapy punktów)
poprawa obsługi błędu wyznaczania parametrów BD regresji liniowej
14-01-2014
1.4.8 (build 216) 
Analiza przeżycia - tabele przeżycia
Analiza przeżycia - analiza Kaplana-Meiera
Analiza przeżycia - porównanie grup
Analiza przeżycia - regresja PH COX'a + zm. fikcyjne + interakcje
Analiza przeżycia - porównanie modeli PH COX'a + zm. fikcyjne + interakcje
obsługa zastępowania braków danych
obsługa normalizacji/standaryzacji
obsługa kopiowania danych z rejacją
obsługa tworzenia macierzy podobieństwa
nowy mechanizm tworzenia macierzy wag
dodatkowe metryki tworzenia macierzy wag: Mahalonobisa,Minkowskiego,Czybyszewa,Kosinusowa,Braya-Curtisa,Jaccarda/Tanimato
dodatkowa średnia,odchylenie std., ilość iteracji dla regresji logistycznej
poprawka obsługi polskich znaków oraz dodanie kodowania CP852 dla eksportu danych (RTF,DBF)
nowy mechanizm obsługi importu plików Excel XLSX
możliwość eksportu arkusza danych do formatu Excel XLS (Excel 97-2003)
pełna paleta kolorów tła komórek arkusza
możliwość ustalenia marginesów dla wykresu
możliwość ustalenia wartości min/max osi dla wykresu
możliwość zastępowania wartości osi dla wykresu
możliwość ustalenia pozycji legendy wykresu
nowy mechanizm działania formuł, dodatkowe funkcje
możliwość ustalenia formuł jako formatu zmiennej
możliwość sortowania zmiennej (rosnąco,malejąco) bezpośrednio z menu podręcznego danej zmiennej
możliwość identyfikacji obiektu mapy wskazanego przez użytkownika (id)
okno śledzenia (szczegółowe informacje procesu iteracji dla regresji logistycznej oraz PH COX'a)
pełne wsparcie dla systemu Windows 8
inspekcja zmiennej arkusza (ogólne informacje dla zmiennej) w menu podręcznym
możliwość globalnej zmiany czcionki arkusza/raportu
możliwość ustalenia ilości wątków procesora dla procedur statystycznych (domyślnie automatycznie wykrywana)
menu oraz skrót dla ostatnio wykonywanego testu (CTRL+R)
18-09-2013
1.4.6 (build 518) 
poprawa opisów kreatora testów dla 2 grup
poprawa działania kreatora (problem z rysowaniem przycisków opisów w systemie Windows XP/32 )
poprawa usuwania z listy obszarów zaznaczenia map
poprawa tworzenia macierzy odległości dla obiektów z zerową odległością
dodanie możliwości deaktywacji wszystkich obiektów mapy
21-08-2013
1.4.6 (build 492) 
aktualizacja certyfikatów aplikacji
poprawa kodowania znaków narodowych dla plików RTF
13-05-2013
1.4.6 (build 488) 
poprawa działania zmiany kategorii kreatora w systemie Windows 8 64-bit
dodanie podpowiedzi formatu kolumn dla arkusza głównego
poprawa rysowania stożka dla wykresów komulnowych
zmiana separatora ";" dla tabel licznosci z opcją przedziałów
poprawa stabilnosci programu podczas generowania histogramu z iloscią serii pow. 10

12-02-2013
1.4.6 (build 320) 
dodanie możliwości aktywacji/dezaktywacji wierszy arkusza z okna aktywacji/dezaktywacji
poprawa generowania raportu do formatu pdf dla danych powyżej 200 wierszy
poprawa działania filtra wielokrotnych warunków OR
optymalizacja importu plików xls zawierających powyżej 5000 wierszy

poprawa błędu tworzenia wykresu kolumnowego dla więcej niż jednej zmiennej w trybie wielokrotnym

poprawa braku możliwości wykonania analiz t-Studenta wersji 32-bitowej uruchamianej w środowisku 64-bitowym Windows 8 (wyeliminowanie konieczności trybu kompatybilności Win. XP SP3)
24-01-2013
1.4.6 (build 238) 
Analiza składowych głównych
      - wartości własne
      - wektory własne
      - ładunki czynnikowe
      - zasoby zmienności wspólnej
      - wkład zmiennych
      - test Bartletta, wsp. Kaisera-Mayera-Olkina
      - wykres osypiska, ładunków czynnikowych, biplot
Statystyka globalna C Gearyego
Statystyka lokalna I Morana
      - wygładzanie zmiennej
      - pop. poz. istotności Bonferroni, Sidak
      - kolorowanie mapy
Statystyka lokalna Gi Getisa i Orda
      - wygładzanie zmiennej
      - pop. poz. istotności Bonferroni, Sidak
      - statystyka G,G*
      - kolorowanie mapy
Zwiększenie maksymalnej ilości raportów dla arkusza do 1024
Dodanie wykresu liniowego do wykresów niezależnych
Możliwość ustawienia stylu czcionki dla wykresów - tytuł, opisy osi, osie, legenda, etykiet punktów
Możliwość wyświetlenia etykiet dla wykresów punktowych, punktowo-liniowych, kolumnowych
Zmiana wygładzania czcionki wykresów
Możliwość odseparowania wycinka dla wykresu koła
Położenie + etykieta dla dodatkowych linii wykresu
Obwiednia/granica (otoczka wypukła) dla punktów wykresu
Zwiększenie serii dla wykresów do 10
Zwiększenie możliwych dodatkowych linii wykresów do 10
Zwiększenie precyzji (możliwych do wyliczenia macierzy dla korelacji cząstkowych) regresji liniowej
Optymalizacja tworzenie wykresów punktowych dla dużych liczności
Stopniowanie kolorów - sposób gradacji - dodane odchylenie standardowe, błąd standardowy średniej
Optymalizacja generowania otoczki wypukłej dla dużych liczności
Optymalizacja procedury 'Fisher exact test' dla tabel CxR
Rozbudowa systemu formatowania komórek arkusza danych dla kolumn z automatyczną konwersją
      - format automatyczny, tekstowy, data, czas, liczbowy, naukowy, procentowy, walutowy, przedziałowy
Zmiana sposobu traktowania braków danych dla funkcji transformacji (decyzja użytkownika)

Poprawa błędu drukowania raportu dla Windows XP wersji 64-bit
Macierz Wag - Zmiana sposobu interpretowania odległości 'd' według zaznaczonej metryki

Zmiana sposobu generowania raportów do foramtu PDF (rzeczywisty widok raportu)

Poprawa wklejania danych tekstowych do arkusza danych z programu MS Excel zawierających więcej niż jeden wiersz w komórce

Pamiętaj rozwinięcia drzewa nawigacji przy zapisie pliku
Poprawa otwieranie wielu plików metodą przeciągnij i upuść

Możliwość ręcznego ustawienia poziomu istotności dla testów
Dodanie wykresu Blanda-Altmana dla testu ICC

Zmiana sposobu działania menadżera projektów, dodanie szczegółowych podpowiedzi dla elementów, notatki
Wycofanie możliwości eksportu raportu do formatu csv
Dodanie możliwości eksportu raportów do formatu RTF (każdy raport do niezależnych plików RTF bądź jednego)
Dodanie możliwości eksportu arkusza danych do formatu DBF (dBASE IV)

Zmiana nazwy 'transformacja danych' na 'formuły'
Poprawa zapisu pliku pqs alternatywną metodą w przypadku braku wolnej pamięci RAM komputera
Sortowanie - dodano możliwość decyzji użytkownika dla uwzględnienia przypadków dezaktywowanych

Dodano możliwość ustawienia tła mapy
Dodano możliwość skopiowania do schowka obrazu mapy
Optymalizacja rysowania obiektów mapy dla poligonów
Wycofanie niezależnej aplikacji wyświetlenia map shp,pqs (dostęp do programu tylko z poziomu PQStat)
27-08-2012
1.4.4 (build 126) 
analiza globalna I Morana, wygładzanie zmiennej, automatycznie tworzenie macierzy sąsiedztwa Queen, wybór macierzy użytkownika
analiza najbliższego sąsiedztwa - dodano możliwość wyboru macierzy wag
zmiana - analiza najbliższego sąsiedztwa - dane wejściowe tylko na podstawie mapy
zmiana - przestrzenne statystyki opisowe - dane wejściowe tylko na podstawie mapy
analiza t-Studenta pojedynczej próby - dodano możliwość analizy na danych uśrednionych
analiza t-Studenta grup zależnych - dodano możliwość analizy na danych uśrednionych
analiza t-Studenta grup niezależnych - dodano możliwość analizy na danych uśrednionych
analiza F Fishera-Snedecora - dodano możliwość analizy na danych uśrednionych
test Z dla jednej proporcji - dodano metody obliczenia przedziału ufności dla proporcji grupy:
            - Clopper-Pearson (Binomial Exact) - domyślna
            - Clopper-Pearson (Fisher Approximation) - domyślna do wersji 1.4.2
            - Wald (Standard)
            - Wilson
            - Agresti-Coull
poprawa wyświatlania wyróżnienia dla testów POST-HOC więcej niż 3 grup
możliwość aktywacji/dezaktywacji wierszy/obiektów i uwzględnienie ich w analizie (poprzez filtr, menu)

mapa - dodanie funkcji transformacji pobierającej współrzędne mapy punktów do arkusza
mapa - dodanie funkcji transformacji tworzącej mapę punktów na podstawie współrzędnych pobranych z arkusza
mapa - dodano możliwość identyfikacji obiektów - dane obiektu mapy + powiązane dane (menu, prawy klawisz, podwójne kliknięcie)
mapa - zmiana wyświetlania pozycji etykiet obiektów (centroid)
mapa - dodano możliwość zaznaczenia eliptycznego
mapa - dodano możliwość aktywacji/dezaktywacji obiektów w zaznaczeniu
poprawa odczytu plików map zapisanych w różnych systemach separatora dziesiętnego
tworzenie macierzy wag:
            - według odległości
            - metryka : euklidesowa,kwadrat euklidesowej, odwrotność euklidesowej, miejska
            - wszystkich/najbliższych odległości/sąsiedztwa, standaryzacja rzędami, k-tego stopnia, do k-tego stopnia
            - według wspólnej granicy
            - Queen, Rook, bezpośredniego sąsiedztwa, standaryzacja rzędami, k-tego stopnia, do k-tego stopnia

niezależne wykresy na podstawie danych
        - wykres kolumnowy - zwykły,wielokrotny,grupami,filtr,na jednym wykresie bądź wielu,granice,dopasowanie f.
        - wykres ramka-wąsy - zwykły,wielokrotny,grupami,filtr - mediana, średnia
        - wykres błedów - zwykły,wielokrotny,grupami,filtr - mediana,średnia,przedział ufności,SD,Q1-Q3 min-max
        - wykres punktowy - zwykły,wielokrotny,grupami,filtr - dopasowanie funkcji "liniowa, logarytmiczna, potęgowa, wykładnicza"

dodano możliwość ustawienia maksymalnie 6 linii kontrolnych dla wykresów
dodano możliwość zmiany rozmiary wyświetlanego wykresu dla raportu
zmiana sposobu przedstawiania grup wykresów - kategorie/serie

możliwość ustawienia nazwy raportu w drzewie nawigacji:
            - nazwa testu
            - nazwa testu + godzina
            - nazwa testu + opis
             - nazwa testu + filtr
            - nazwa testu + zmienna grupująca
            - nazwa testu + zmienne
poprawa eksportu danych do plików CSV, zakończenie ostatniego pola zgodnie z RFC 4180
poprawa usuwania wielu wierszy/kolumn w zaznaczeniu
zmiana/optymalizacja zapisu plików pqs/pqx dla danych wykresów
zmiana domyślnych wartości stylu wykresów

poprawa odblokowania pliku przy zapisie danych dla systemu Windows 8 w wersji 64-bitowej
poprawa odczytu wielu plików metodą "przeciągnij i upuść"
poprawa losowego błędu systemowego okna dialogowego otwierania pliku dla systemu Windows 7 w wersji 64-bitowej + Office 2007-2010
arkusz - automatyczne dostosowanie szerokości kolumn
arkusz - poprawa braku aktywacji arkusza (zawierającego raportu) po przeniesieniu w drzewie nawigacyjnym
arkusz - poprawa wyświetlenia zawartości przekraczającej szerokość komórki
raport - ramka dla obiektów/wykresów
analiza - poprawa odczytu zmiennych dla arkusza z ilością zmiennych > 65535
poprawa rozmieszczenia elementów okien dla systemów z niestandardowym DPI

 
13-04-2012
1.4.2 (build 324) 
dodano : Regresja logistyczna
            - test ilorazu wiarygodności dla modelu
            - test Hosmera-Lemeshowa
            - dopasowania modelu
            - Krzywa ROC - dla oceny jakości klasyfikacji
            - R-kwadrat(Nagelkerke), R-kwadrat(Coxa-Snella)
dodano : Porównywanie modeli regresji logistycznej (ręczne i automatyczne)
dodano : Test wielokrotny dla regresji liniowej oraz porównania
dodano : Przezroczystość dla wykresu punktowego
dodano : Zapis wykresu BMP/PNG/JPG wysokiej rozdzielczości
dodano : Dodatkowe opcje i optymalizacja wyszukiwania i zamiany w arkuszu
poprawka : wstawianie kolumny/wiersza z formatowaniem
poprawka : działanie wersji TRIAL dla ścieżki użytkownika zawierającej znaki narodowe
poprawka : sortowanie wartości tekstowych zawierającej znaki narodowe
poprawka : losowy systemowy błąd przy otwieraniu plików XLS/XLSX wersji 64bit
 
27-02-2012
1.4.0 (build 184) 
dodano : Test Z dla zależnych proporcji
dodano : porównanie krzywych ROC - niezależne
dodano : Przestrzenne statystyki opisowe
dodano : Analiza najbliższego sąsiedztwa
dodano : Korekcja na ciągłość dla testu Chi2 dobroci dopasowania
dodano : Menadżer Map
            - Etykieta,Centroid,Centrum
            - Otoczka wypukła
            - Minimalny prostokąt
            - Minimalny okrąg
            - Elipsa odchyleń standardowych
            - Prostokąt odchyleń standardowych
            - Okrąg odchyleń standardowych
            - Centrum
            - Ważony okrąg odchyleń standardowych
            - Ważone centrum
            - Stopniowanie kolorów (Jenks,Kwantylowy)
dodano : możliwość zmiany kolejności arkuszy/raportów w drzewie nawigacyjnym
dodano : wykres przerywany dla wykresu kolumnowego (odcięcie zakresu z osi Y)
dodano : ustawienia, ostatnio otwarty projekt
zmiana : sposób interpretacji braków danych na końcu arkusza
zmiana : zmiana sposobu wydruku raportów + pdf (rzeczywisty widok)
zmiana : zwiększenie precyzji wartości numerycznych importu XLSX
zmiana : zwiększenie ograniczenia tabel kontyngencji dla testów Chi,Fisher (50x50)
dodano : możliwość bezpośredniego wydruku wykresu
dodano : funkcje transformacji meanCenter,centroid,area,perimeter
poprawka : optymalizacja wykresów kolumnowych,kołowych (występujące opóźnienie dla danych z dużym odchyleniem)
poprawka : ręczne przekształcanie do danych surowych dla dużych tabel
poprawka : działanie filtru wielokrotnego dla danych surowych części testów
zmiana : formatu kopiowanego raportu
 
27-09-2011
1.3.0 (build 128) 
dodano : analiza krzywej ROC
dodano : porównanie krzywych ROC
dodano : wykres ramka-wąsy z możliwością ustawienia szerokości skrzynki
zmiana : test Z dla dwóch proporcji - dodanie NNT
zmiana : test Z dla dwóch proporcji - zmiana przedziałów ufności
zmiana : możliwość generowania wielu wykresów dla raportu
zmiana : zestawu ikon paska narzędziowego
poprawka : zapis wartości tekstowych zawierających podwójne cudzysłowy
poprawka : wydruk raportu zawierającego wykres
 
29-08-2011
1.2.8 (build 534) 
dodano : możliwość zmiany nazwy arkusza, projektu (nazwa projektu jest nazwą zapisanego pliku)
poprawka : jednoczesne usuwanie wielu arkuszy/raportów
poprawka : operacje edycji komórek arkusza i skrótów klawiszowych
poprawka : poprawne pozycjonowane okna aplikacji dla pulpitu rozszerzonego
zmiana : lokalizacja menu "Wiarygodność diagnostyczna" -> Testy diagnostyczne
 
12-08-2011
1.2.8 (build 428) 
dodano : liniowa regresja wieloraka wraz z analizą reszt
dodano : porównywanie modeli liniowej regresji wielorakiej: automatyczne i ręczne
dodano : wykresy - antyalising, transparentność, cieniowanie
dodano : wykresy - 3D phong, 3D sfera, 3D stożek, 2D zaokrąglenie
dodano : wykres kołowy dla tabel liczności
poprawka : blokowanie plików podczas odczytu Win64
poprawka : poprawa precyzji obliczeń dla anal. przedziałami tabel liczności
poprawka : analiza wielokrotna - uwzględnia dalsze testy po wystąpieniu błędu
 
03-06-2011
1.2.6 (build 238) 
dodano : możliwość edycji utworzonych wykresów od wersji 1.2.6
zmiana : sposobu wyświetlania oznaczenia raportów w drzewie nawigacji
poprawka : losowy błąd wydruku raportu w systemach Windows 7
poprawka : import plików CSV utworzonych z zakończeniem linii LF (Linux)
poprawka : dodano opisy osi Y dla części wykresów
 
18-04-2011
1.2.4 (build 112) 
dodano : 64-bitowa wersja aplikacji dla systemów linuksowych
dodano : 64-bitowa wersja aplikacji dla Microsoft Vista,7
zmiana : nowy mechanizm importu plików XLS - kompatybilny z wersją PQStat-LINUX
zmiana : poprawki w celu zachowania spójnego interfejsu wersji PQStat-LINUX PQStat-WINDOWS
 
01-04-2011
1.2.4 (build 79) 
dodano : test Wiarygodność diagnostyczna (czułość, swoistość, PPV,NPV,PLR,NLR,ACC)
dodano : testy wielokrotne (dla zmiennych i filtru)
zmiana : nowy interfejs przekształcania danych (tabele kont.)
 
05-03-2011
1.2.1 (build 25) 
dodano : wykres kolumnowy (grupowany,skumulowany), histogram, funkcji, punktowy, liniowy, ramka-wąsy, błędy dla testów
dodano : możliwość ustawień opcji ogólnych i właściwych wykresów
dodano : import plików dBase III+, dBase IV, Visual dBase VII, FoxPro
dodano : import plików XSLX-XLS / Excel 2003-2010 poprzez mechanizm OLE
zmiana : dla testów POST-HOC wynik raportu w tabeli
dodano : dla testu Bowker-McNemar dodany iloraz szans + przedział ufności
dodano : zwiększono zakres możliwych kolorów tła komórki
dodano : możliwość ustawienia większej czcionki interfejsu (ustawienia programu)
dodano : format (kolor) nagłówków transformowanych danych surowych do tabel kontyngencji
poprawka : obsługa kodowania polskich znaków występujących w pełnej ścieżce do pliku podczas importu
poprawka : zmiana sposobu zaokrąglania dla Tabel Liczności - przedziałami
poprawka : odpowiednie skalowanie okien: GENEROWANIE, TRANSFORMACJA, SORTOWANIE, USTAWIENIA, IMPORT
poprawka : losowy zły odczyt klucza licencji przy automatycznej aktualizacji w systemie MS Windows 2000
 
31-12-2010
1.1.0 (build 210) 
dodano : test Mantel-Haenszel, OR/RR homogeniczność
dodano : test Chi2 wielowymiarowy
dodano : test ICC - Korelacja wewnątrzklasowa
dodano : test Anova Friedmana
dodano : test ANOVA Q Cochrana
dodano : test istotności W Kendalla
dodano : analiza rzetelności Alfa Cronbacha/Rzetelność połówkowa
dodano : możliwość ustawienia kontrastów dla testów Anova grup zależnych i niezależnych
dodano : wykres kolumnowy i histogram dla -> Tabele liczności
dodano : wykres ramka-wąsy dla -> Statystyki opisowe
dodano : możliwość zapisu zakresu zaznaczenia dla danego arkusza (np. do szybkiego wypełnienia tabel dla testów)
dodano : tłumaczenia oprogramowania na język angielski
poprawka : Filtr Danych - uwzględnia wielkość znaków w liście rozwijalnej wartości zmiennej
zmiana sposobu ustawiania tabel dla testów CxR i wielowymiarowych (wizualizacja tabeli)
rozszerzono kreator o "porównanie dla >=2 grup", "korelacje", "zgodność"
 
22-09-2010
1.0.5 (build 402) 
zmiana sposobu wyświetlania raportów (wyróżnienie najważniejszych wyników analiz)
dodano możliwość filtrowania danych w postaci surowej poza zakresem analizowanych danych
optymalizacja testu Fisher CxR
optymalizacja funkcji transformacji
 
15-09-2010
1.0.5 (build 361) 
optymalizacja importu plików CSV
optymalizacja zapisu i odczytu plików w formacie PQX (XML)
optymalizacja wykrywania tabel kontyngencji dla testów 2x2
 
06-09-2010
1.0.5 (build 355) 
poprawka obsługi ograniczenia minimalnej liczności grupy - test Manna-Whitneya dla danych ze zmienną grupującą
zmiana sposobu organizacji wyświetlania wyników dla grup w raportach dla testów: t-Studenta, Manna-Whitneya, zal. Pearsona
dodano możliwość analizy dla wielu zmiennych jednocześnie, dot. testów pojedynczej zmiennej
dodano nowe funkcje transformacji - stand,variance,sd
dodano możliwość usunięcia wielu raportów jednocześnie (zarządca projektów)
dodano automatyczny wybór kolumn w zaznaczeniu - w oknie sortowania
dodano poglądowy wykres - w oknie kalkulatora
 
27-08-2010
1.0.5 (build 174)
dot. wersji TRIAL - poprawka instalatora - błędny czas instalacji dla użytkowników nie posiadających uprawnień administratora - Vista,Windows7
 
09-08-2010
1.0.5 (build 171)
poprawka - błąd przy próbie analizy danych ze zmienną grupującą
 
05-08-2010
1.0.5 (build 166)
dodano - Testy wariancji: Browna-Forsythea i Levenea
dodano - ANOVA dla grup niezależnych, Testy POST-HOC
dodano - ANOVA dla grup zależnych, Testy POST-HOC
dodano - ANOVA Kruskala-Wallisa, Testy POST-HOC
dodano - mediana w wyniku analizy Manna-Whitneya
zmiana - usprawnienie przełączania się pomiędzy arkuszami
zmiana - odblokowanie możliwości uruchomienia innych analiz z poziomu raportu danego arkusza
poprawka - błąd przy próbie analizy danych dla testu "Chi-kwadrat dla trendu" nie spełniających założenia testu tj. tylko wartości liczbowe w zmiennej
 

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2018 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.